1-3-2-توزیع جریان ثانویه (Secondry Current Distribution)

1-1-1-توزیع جریان ثانویه (Secondry  Current Distribution)

توزیع جریان ثانویه (S.C.D) توزیع واقعی جریان با درنظر گرفتن پلاریزاسیون می‌باشد .دانسیته جریان ثانویه دارای ویژگیهای زیر است :

1- می‌توان آنرا با استفاده از اندازه‌گیری دانسیته جریان بدست آورد.

2- یکی از ویژگیهای حمام آبکاری با ترکیب خاص و در یک شرایط ویژه از جریان ، دما وتلاطم حمام می‌باشد.

3- مقدار دانسیته جریانی است که در عمل آبکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4- ازلحاظ مقداری متناسب با جریان اولیه است با این تفاوت که پلاریزاسیون نیز در نظر گرفته شده است.

برای تعیین و اندازه‌گیری جریان ثانویه R.O.Hull از وسیله مشابه شکل1-2 استفاده نمود ]11[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-2- وسیله اندازه‌گیری دانسیته جریان که توسط R.O.Huس مورد استفاده قرار گرفت.

C ورق مسی با ابعاد مشخص بوده که فصل مشترک آن با کاتد عایق گردیده است. این ورق توسط یک ولت‌متر (P) به کاتد وصل می‌گردد و توسط رئوستای R پتانسیل آن نسبت به کاتد برروی صفر تنظیم می‌شود بنابراین آمپرمتر A مقدار جریان عبوری در آن ناحیه از کاتد که پروب C قرار دارد را نشان می‌دهد که با داشتن سطح C می‌توان دانسیته جریان را مشخص نمود. با حرکت دادن پروب در مجاورت کاتد می‌توان دانسیته جریان هر ناحیه از کاتد را ، مشخص نمود.

/ 0 نظر / 17 بازدید