نکاتی در رنگ آمیزی

-رنگهای Zinc-reach primers نباید بر روی سطوح فسفاته استفاده شوند

-رنگهای Zinc-Chromate primers نباید بر روی سطوح اسید شویی شده و آلومینیوم استفاده شوند

-بهترین رنگ برای سطوح برسکاری شده (تمیز کاری مکانیکی)red lead  می باشد

-برای رنگ کردن بتون ،رنگ به صورت دستی باید اعمال شود

-برای آرماتور های داخل بتون از رنگهای  Zinc rich epoxy/Bitominous coating  استفاده می شود

/ 0 نظر / 21 بازدید