1-4-1-سل ارائه شده توسط Roger Gilmont و Robert Walton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-3- آند در یکی از اضلاع هذلولی شکل قرار گرفته و کاتد در سمت مقابل بصورت مستقیم قرار دارد. طول کاتد L بوده، افت ولتاژ بین الکترودها V می‌باشد و جریان کلی بین آنها I است.

 

در این سل دانسیته جریان در روی کاتد از رابطه زیر پیروی می‌کند:

 j = -b x | y = 0               

j : دانسیته جریان

b : مقدار ثابت                                

x :  فاصله از انتهای کاتد

مزیت این سل وجود یک رابطه خطی بین دانسیته جریان و طول کاتد بوده که به سادگی می‌توان از سل استفاده نمود. ]12[ (برای اطلاعات بیشتر به پیوست 1 مراجعه شود.)

سل ارائه شده مطابق شکل 1-3  می‌باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید